ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

ខ្សែអក្សរ W

  • W-STRAP

    W-STRAP

    ខ្សែអក្សរ“ W” ត្រូវបានប្រើជាទូទៅនៅពេលត្រូវការការគាំទ្របន្ថែមដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណាញ់និងរ៉កថ្ម។ ខ្សែដែកទាំងនេះត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងផ្ទៃថ្មដោយទ្រនាប់ហើយមានទំនោរស្របទៅនឹងផ្ទៃថ្ម។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកម្មវិធីគាំទ្រដីជាពិសេសនៅតំបន់សំខាន់។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨