ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

ចានសំណាញ់

  • Mesh Plate

    ចានសំណាញ់

    ចានសំណាញ់ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ការជួសជុលសំណាញ់ដែលប្រើរួមគ្នាជាមួយទ្រនាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ដីដើម្បីទ្រទ្រង់ថ្ម។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការរុករករ៉ែផ្លូវរូងក្រោមដីនិងជម្រាលលដែលជាផ្នែកសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីគាំទ្រដី។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨