ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

សំណាញ់ពិសេសដែលត្រូវការ

  • SPECIAL REQUIRED MESH

    MESH ដែលត្រូវការពិសេស

    សំណាញ់ពិសេសត្រូវការពេលខ្លះអាចត្រូវបានទាមទារនៅក្នុងកម្មវិធីទ្រទ្រង់ដីដូចជារាងខុសៗគ្នាឬសំណាញ់លួសដែលមានរាងកោងឬប្រភេទសំណាញ់ប្រឌិតផ្សេងៗគ្នាដូចជាខ្សែសង្វាក់ភ្ជាប់បណ្តាញសំណាញ់ដែកពង្រីកបណ្តាញ Gabion Mesh ។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨