ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

បន្ទះក្តារ

  • STRATA PLATE

    ចានយុទ្ធសាស្ត្រ

    ចានស្ត្រាតាគឺជាបន្ទះទ្រទំងន់ស្រាលដែលមានផ្ទៃក្រឡាធំដែលជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើជាចានមធ្យមដើម្បីបង្កើនការការពារផ្ទៃរបស់ប៊ូឡុង។ វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកម្មវិធីគាំទ្រដី។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨