ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

សំណាញ់ស្តង់ដារ

  • WELDED WIRE MESH (Used in application of ground support)

    មេសខ្សែភ្លើង (ប្រើក្នុងកម្មវិធីជំនួយដី)

    សំណាញ់ដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីទ្រទ្រង់ដីអាចផ្តល់នូវការទ្រទ្រង់ទៅលើផ្ទៃថ្មដើម្បីឱ្យរលុងរវាងរនាស់និងបន្ទះក្តារនៅក្នុងគម្រោងនៃការជីករ៉ែផ្លូវរូងក្រោមដីនិងជម្រាល។ ត្រូវបានប្រើរួមគ្នាជាមួយប៊ូលីតនិងផ្លាប់ផ្លិតវាអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ទាំងមូលមានស្ថេរភាពនិងសុវត្ថិភាព។

+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨