ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ក្រុមហ៊ុនទ្រទ្រង់ដែកទ្រនាប់ទ្រូម៉ាន់នី

+86 ១៣៣១៥១២៨៥៧៧
+៨៦-៣១១-៨៩២៥៥២៦៥

ផ្លូវ Dongtai តំបន់អភិវឌ្economicន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង Huanghua ទីក្រុង Hebei ប្រទេសចិន

+86 ១៨១០៣១១០៥៨៩


+86 ១៣១២៧៦៦៧៩៨៨